08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

När du har posi­tiva upp­le­vel­ser har du säl­lan något starkt behov av att för­stå var­för. Var­för du tän­ker, kän­ner och hand­lar som du gör. Men när du inte mår bra und­rar du desto mer. Om du inte har någon att undra till­sam­mans med ökar ris­ken att du ska­par teo­rier som inte är bra för din själv­känsla. Teo­rier som går ut på att det är något kons­tigt eller fel med det du tän­ker, kän­ner och gör. Teo­ri­erna skän­ker dock en viss känsla av för­stå­else. Kanske tryg­gare än att inte ha någon teori alls. Psy­ko­te­ra­peu­tiska sam­tal hjäl­per dig att hitta alter­na­tiva eller kom­ple­men­te­rande teo­rier till dem du redan har. Teo­rier som skän­ker en bre­dare och mer nyan­se­rad för­stå­else av dig själv och dina rela­tio­ner till andra. Teo­rier som följ­dakt­li­gen inte är lika självanklagande.

Dela arti­keln med andra!