08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Vi lever i ett stres­sat sam­hälle. Många sover dåligt på grund av stress eller andra  anledningar.

Under peri­o­den ung vuxen är söm­nen vik­tig för att kunna fun­gera fullt ut som man vill. Hind­ren för god sömn är van­liga under denna period av livet. Ca en tredje del av ung­do­mar inom gym­na­sie­sko­lan har svårt att somna, lika stor andel talar om att de har dålig sömn under nat­ten. Många beskri­ver att de är trötta under dag­tid. Det är stes­sande och svårt att inte få sova till­räck­ligt myc­ket eller att sova för mycket.

Vad är då nor­mal sömn? Det finns många svar på den frå­gan. De flesta är över­ens om att det är att kunna sova när man vill somna. Sedan att vakna och känna sig utvilad.

Ibland kan man behöva hjälp att hitta stra­te­gier för att hitta sin sömn­rytm. Att under­söka vad som styr min dygnsrytm.

Dela arti­keln med andra!