08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Detta att vilja må bra, är ingen kons­tig tanke. Vem vill inte det? Men om man tän­ker att livet inne­bär situ­a­tio­ner som kan leda till för­änd­ring, till per­son­lig utveck­ling, så ställs denna måbra­tanke på sin spets. För när för­ut­sätt­ning­arna änd­ras är vi inte trygga längre, något bör­jar gro, vi kanske blir rädda för en kol­laps. Det är här flyk­ten kom­mer in, vi trä­nar hår­dare, job­bar mer, fes­tar hår­dare, eller kanske ger vi upp och går in i en bubbla. Jag träf­far många som flyr. Från job­biga käns­lor. Från att må dåligt. Men krop­pen vär­ker, huvud­verk, sömn­svå­rig­he­ter.… krop­pen med alla sym­tom påmin­ner om att det ändå inte är bra att fly. Levande blir man av att släppa fram sina käns­lor och tan­kar, även om det inne­bär att man mår dåligt, en tid. Det andra till­stån­det kal­las avstängdhet.

Dela arti­keln med andra!