08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: Ungavuxna

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

Kommentera

UR spe­lade in sju av före­läs­ning­arna på UngaVuxna-dagarna 2018. Läs mer

Av Ungavuxna den 2018-03-16

Visa äldre blogginlägg »

UngaVuxna-dagarna 2018

Kommentera

UngaVuxna-dagarna 2018 äger rum i Stock­holm den 25–26 janu­ari 2018 och har fokus på psy­ko­te­ra­peu­tiskt arbete med unga vuxna 15–25. Ungavuxna är till­sam­mans med Krica arran­gö­rer av UngaVuxna-dagarna. Läs mer

Av Ungavuxna den 2017-02-01

Visa äldre blogginlägg »

Vi deltar på konferensen Psykisk (O)hälsa 1–2 februari 2017

Kommentera

För nionde året i rad görs kon­fe­ren­sen Psy­kisk (O)hälsa Sam­häl­lets Barn & Unga den 1–2 feb­ru­ari 2017. Det är en kon­fe­rens som helt och fullt foku­se­rar på barn och unga som har eller ris­ke­rar att drab­bas av pro­blem till följd av psy­kisk ohälsa. Besök oss i vår mon­ter så berät­tar vi mer om våra verksamheter. Läs mer

Av Ungavuxna den 2017-02-01

Visa äldre blogginlägg »

HBTQ-certifierad mottagning

Kommentera

Ungavuxna är en psy­ko­te­ra­peu­tisk sam­talsmot­tag­ning som repre­sen­te­rar ett inklu­de­rande förhållningssätt.   Läs mer

Av Ungavuxna den 2016-11-10

Visa äldre blogginlägg »
Individuell psykoterapi

Individuell psykoterapi

Kommentera

Få hjälp med att bryta möns­ter som inte fungerar. Läs mer

Av Ungavuxna den 2015-02-10

Visa äldre blogginlägg »