08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Jag var på en exi­sten­ti­ell kon­fe­rens i Gre­kland. Långt i från dia­gno­ser, sym­tom och sjuk­dom ägnade vi dagar åt att dis­ku­tera livet i stt större pespek­tiv. Inte för att olika sym­tom är ovik­tiga utan att vi är mer än våra sym­tom. Vi bär alla frå­gor inom oss som är vik­tiga att för­hålla sig till; vem är jag, vad vill jag, hur lever jag eller var­för lever jag inte som jag vill. Detta stäm­mer så bra över­ens med de unga jag möter på mot­tag­ningen. Man vill få bukt med sig själv och sina rela­tio­ner, man vill känna lust till livet och und­rar ofta vad som sak­nas. Att för­stå ens sam­man­hang är ett sätt att kunna komma vidare i livet.

Dela arti­keln med andra!