08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Föräldragrupp

2012-04-30

Nu star­tar vi en ny för­äl­dragrupp efter som­ma­ren. Med möj­lig­het att dis­ku­tera med andra för­äld­rar om hur man kan komma vidare i fast­låsta pro­ble­ma­tiska situ­a­tio­ner.  Hör av er om du/ni är intres­se­rade att delta.

 

Visa alla nyheter