08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

GDPR/integritetspolicy

Vi behand­lar all­tid den infor­ma­tion som våra kun­der anför­tror oss på ett tryggt och ansvars­fullt sätt.

Vår integri­tets­po­licy för­kla­rar vilka av dina per­son­upp­gif­ter vi behand­lar, var­för vi behand­lar dem, hur vi sam­lar in dem, på vil­ken lag­lig grund vi stöd­jer behand­lingen och hur länge vi spa­rar upp­gif­terna. Den beskri­ver också vilka rät­tig­he­ter du har när det gäl­ler dina per­son­upp­gif­ter. I integri­tets­po­li­cyn kan du också läsa vart du ska vända dig om du har frå­gor om hur vi behand­lar dina personuppgifter.

Vi vid­tar åtgär­der för att säker­ställa att dina per­son­upp­gif­ter all­tid är skyd­dade hos oss och att behand­ling sker i enlig­het med gäl­lande dataskyddsregler.