08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Det kän­des så rätt när jag hörde Den nya­zee­ländska fors­ka­ren John Hat­tie uttrycka vad lära­ren bör lägga fokus på. Näm­li­gen sko­lans och lära­rens inver­kan på ele­ven och hur kan lära­ren påverka ele­ven. För det är just hur lära­ren kan påverka ele­ven som är det vik­tiga. Att få ele­ven att bli intres­se­rad och sen veta hur det väckta intress­set sen skall upp­munt­ras och sti­mu­le­ras. Meto­der i all ära, men till sist skall ändå rela­tio­nen stå i cent­rum. Han menar också att ett för stort fokus lig­ger på kunskapsmätning.

Dela arti­keln med andra!