08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Jesper Juul inspi­re­rade på söder

Livet i familjenEtt full­satt mötes­rum. Fullt av för­vän­tan. I tors­dags talade den danske tera­peu­ten Jesper Juul på Bou­le­vard­te­a­tern.
Man­nen bakom stor­säl­ja­ren “Ditt kom­pe­tenta barn” var på väg in på sce­nen. För många i publi­ken var det ett kärt åter­se­ende, de flesta hade lyss­nat till Jesper Juul förut och läst minst en av hans böc­ker. Hans tan­kar har inspi­re­rat till nytän­kande i många svenska famil­jer och vi hade tagit hit honom för att prata om livet i famil­jen – en väl­digt cen­tral fråga för oss som job­bar med unga vuxna. Jesper är en här­lig per­son, som vän­der upp och ner på många “san­ningar” bär runt på. Han hjäl­per oss att tänka nytt, och våga ifrå­ga­sätta hur livet fun­ge­rar egent­li­gen. Hur ska vi ha det till­sam­mans i vår familj?

Vill du bekanta dig med hans tan­ke­värld? Mas­sor av hans böc­ker finns utgivna på svenska. Kolla på adli­bris för mer inspiration.

/Maria Edlund, verk­sam­hets­le­dare Ungavuxna

Dela arti­keln med andra!