08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Julen kan vara en tid man läng­tar efter;  ledig­het, pre­sen­ter, tid för umgänge etc. För­vänt­ningar om att ha det bra, eller få det bättre med varandra kan krocka med nega­tiva erfa­ren­he­ter av hur man ibland mår just under denna helg. Kanske borde man för­be­reda sig lite mer, genom att prata med varandra om hur var och en vill ha det under denna helg. ett för­snack helt enkelt inför jul­hel­gen. Många bär inom sig före­ställ­ningar om hur det borde vara, att man ska vara till­sam­mans med andra, ha, kul och må bra, men kan själva inte alls leva upp till detta. Utan sna­rare kän­ner ensam­het och ned­stämd­het. Det är svårt att bli av med starka käns­lor, men det är all­tid bra att för­söka prata om de käns­lor man bär på.… Jul­ti­den, slu­tet på året, en tid då vi nog på något sätt sum­me­rar året som varit. Någon sa; det har varit ett rik­tigt skitår! Och rädsla för att det ska fort­sätta lika dant under nästa år. Men ett sådant kon­sta­te­rande kan också skapa kraft till förändring.

Dela arti­keln med andra!