08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Du kän­ner dig led­sen men du är inte ledsen.

Du kän­ner dig arg men du är inte arg.

Du kän­ner dig svag men du är inte svag

Du kän­ner dig dum men du är inte dum.

 

Käns­lor är något vi strä­var efter att känna. Käns­lor är något vi und­vi­ker och bekäm­par. Käns­lor är verk­liga, de verk­li­gen känns. Men käns­lor är inte ting, sub­stan­tiv, som berät­tar vilka vi är. Käns­lor är något som pågår, verb, som berät­tar vad vi upp­le­ver. Du är inte din känsla. Om du påmin­ner dig själv om det ibland så kanske (jag sa kanske) du inte kän­ner dig lika rädd för käns­lor. Du kanske istäl­let kän­ner dig nyfi­ken, “Jaha, nu kom­mer en känsla igen, vil­ken är den och vad vill den säga mig?”

Dela arti­keln med andra!