08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Kom­vux är viktigt

En ung­dom kän­ner sig så utan­för det soci­ala umgänget i sko­lan att det är en plåga varje dag. Någon annan är helt enkelt omo­ti­ve­rad av att plugga. Ytter­li­gare en annan har det så job­bigt i livet att sko­lan bra blir en börda.… Ett utbygt och starkt kom­vux möj­lig­gör alter­na­ti­vet att “hoppa av” gym­na­siet. För vetska­pen om att kunna åter­uppta ned­lagda pro­jekt mins­kar stress och tan­kar om misslyckande.

Dela arti­keln med andra!