08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

2018-03-16

UR spe­lade in sju av före­läs­ning­arna på UngaVuxna-dagarna 2018.

Hur ska man behandla unga som mår dåligt? – Åsa Nilssone

Åsa Nil­sonne, psy­ko­te­ra­peut och för­fat­tare, frå­gar sig hur bra det egent­li­gen är att ge medi­ci­ner till unga som mår dåligt i stäl­let för att behandla den egent­liga orsa­ken. Om hur hjär­nan påver­kar oss och hur hjär­nan och en ung kropp påver­kas av psykofarmaka.

Att leva med till­va­rons oviss­het – Anna Kåver

Anna Kåver, psy­ko­te­ra­peut och för­fat­tare, talar om hur vi han­te­rar den oro som kom­mer med att leva och fin­nas till. Oro är ett all­män­mänsk­ligt feno­men men kan också få konsekvenser.

Om skam och utveck­ling hos unga vuxna – Katja Bergsten

Skam hjäl­per oss till rele­vant anpass­ning genom livet och hjäl­per oss att bli rea­lis­tiska. Men så finns det skam som inte är hjälp­sam utan bara plåg­sam. Vi kan tycka att vi är vär­de­lösa eller bli per­fek­tio­nis­ter. Katja Bergsten, psy­ko­te­ra­peut och fors­kare, talar om stra­te­gi­erna vi tar till för att und­vika skam och hur det påver­kar oss.

Barn­dom och kre­a­ti­vi­tet – Suzanne Osten

Suzanne Osten, dra­ma­ti­ker och för­fat­tare, talar om det makt­per­spek­tiv som all­tid finns mel­lan den vuxna och bar­net. Vad hän­der med pjä­ser som barn gil­lar men vuxna för­fa­sas över? Och hur är det att göra tea­ter för barn om skils­mässa och att ha en psy­kiskt sjuk mamma?

Sam­tal som för­änd­rar – Allan Linnér

I terapi ska­pas en rela­tion, ett vi mel­lan tera­peu­ten och den som har bekym­mer, berät­tar psy­ko­lo­gen Allan Lin­nér. Men hur kan man som psy­ko­log eller psy­ko­te­ra­peut behålla det vi:et? Och hur väl­jer man en metod som pas­sar kli­en­ten och en själv som terapeut?

Lågaf­fek­tivt bemö­tande av unga vuxna – Bo Hejlskov Elvén

Hur kan man han­tera unga som slåss och kas­tar möb­ler? Hur upp­står vissa bete­en­den i sam­spel med andra? Och vil­ken metod kan man använda för att komma till rätta med bete­en­de­pro­blem? Psy­ko­lo­gen Bo Hejlskov Elvén visar detta på ett humo­ris­tiskt, ögo­n­öpp­nande sätt.

Terapi som inte hjälpte – Camilla von Below

Hur kan man som tera­peut se till att tera­pin blir så bra som möj­ligt? Psy­ko­lo­gen Camilla von Below har fors­kat kring de som inte är nöjda med sin terapi och ger en insikt kring vad det kan bero på.

 

Visa alla nyheter