08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ny gruppterapi ht 2013

2013-08-06

Nu star­tar vi en ny sam­tals­grupp.  Den kom­mer vara köns­blan­dad och vi rik­tar oss till dig som är 18 år och äldre. Du kanske brot­tas med ned­stämd­het, ång­est, ensam­hets­käns­lor eller har fun­de­ringar över livet och vill för­stå mer om dig själv och hur du ska komma vidare. Vår utgångs­punkt med grupp­te­rapi är att det är bety­del­se­fullt att kunna möta andra i lik­nande ålder och sam­tala om livet och dess svå­rig­he­ter och ljuspunkter.

Grup­pen kom­mer bestå av ca 6 per­so­ner och två tera­peu­ter.  Den kom­mer vara tids­be­grän­sad. Vi hop­pas kunna starta den 2a okto­ber. Om du är intres­se­rad kan du mejla oss eller ringa (08–6404130)för att få mer infor­ma­tion.  Är du intres­se­rad bokar vi in ett indi­vi­du­ellt sam­tal så att vi kan prata om vad grupp skulle kunna bidra med för dig, vilka för­vänt­ningar eller för­hopp­ningar du har.

Start: 2a okto­ber, 15.00

Fre­kvens: 1ggr/v fram till 18e december

Plats: Ungavuxna, Hög­bergs­ga­tan 33

Kost­nad: 300kr/gång

 

 

Visa alla nyheter