08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Från bloggen

Tid för eftertanke
Ungavuxna

Nyheter

Föreläsning 18 april.

2018-04-17

Vår före­läs­ning om “Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar” ställs in den 18/4. Vi pla­ne­rar att arran­gera denna före­läs­ning i bör­jan av hös­ten. Håll utkik efter information!   Läs mer

Tonårsförälder? Föreläsning 18 april.

2018-03-20

Den 18 april arran­ge­rar ungavuxna en före­läs­ning som vän­der sig till ton­års­för­äld­rar. Lin­nea Malm­ström leg.psykoterapeut och Per Göt­berg, famil­je­råd­gi­vare kom­mer att berätta om hur Trygg­hetscir­keln för ton­å­ringar kan ge dig nyck­lar till ett tryggt för­äld­ra­skap och möj­lig­göra en bättre... Läs mer

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

2018-03-16

UR spe­lade in sju av före­läs­ning­arna på UngaVuxna-dagarna 2018. Läs mer

Positivt resultat i utvärdering av projekt med Studenthälsan.

2018-02-02

ungavuxna mot­tag­ningen har i ett pro­jekt med Stu­dent­häl­san bedri­vit kort­tidste­rapi om 12 sam­tal med 35 kli­en­ter. Kli­en­terna fick fylla i ett själv­skatt­nings­for­mu­lär vid start av terapi och vid avslu­tad terapi. Utvär­de­ringen visar att kli­en­terna efter avslu­tad terapi upp­levde... Läs mer

UngaVuxna-dagarna!

2018-02-02

Tack för läro­rika och intres­santa dagar. Ett spe­ci­ellt tack till mot­tag­ning­ens psy­ko­te­ra­peu­ter som före­läste och vars semi­na­rium hand­lade om; “Psy­ko­te­ra­pi­rum­met som en till­växt­plats för unga på väg” och “Nar­ra­tiv praxis i psy­ko­te­rapi med unga” Läs mer

Unga vuxna dagarna 25–26 januari

2018-01-17

Krica och ungavuxna mot­tag­ningen arran­ge­rar en spän­nande kon­fe­rens om psy­ko­te­rapi med unga 15–25 år. Lyssna på inspi­re­rande talare så som Anna Kåver, Allan Lin­nér, Åsa Nil­sonne, Liria Ortiz, Bo Heljskov Elvén och våra egna psy­ko­te­ra­peu­ter som föreläser. Läs mer

Mottagningen är öppen.

2018-01-03

Väl­kom­men att kon­takta oss på tele­fon eller mail. Läs mer