08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Från bloggen

Tid för eftertanke
Ungavuxna

Nyheter

UngaVuxna-dagarna 2018

2017-02-01

UngaVuxna-dagarna 2018 äger rum i Stock­holm den 25–26 janu­ari 2018 och har fokus på psy­ko­te­ra­peu­tiskt arbete med unga vuxna 15–25. Ungavuxna är till­sam­mans med Krica arran­gö­rer av UngaVuxna-dagarna. Läs mer

Vi deltar på konferensen Psykisk (O)hälsa 1–2 februari 2017

2017-02-01

För nionde året i rad görs kon­fe­ren­sen Psy­kisk (O)hälsa Sam­häl­lets Barn & Unga den 1–2 feb­ru­ari 2017. Det är en kon­fe­rens som helt och fullt foku­se­rar på barn och unga som har eller ris­ke­rar att drab­bas av pro­blem... Läs mer

HBTQ-certifierad mottagning

2016-11-10

Ungavuxna är en psy­ko­te­ra­peu­tisk sam­talsmot­tag­ning som repre­sen­te­rar ett inklu­de­rande förhållningssätt.   Läs mer

Föräldraforum

2013-10-28

I anslut­ning till vårt för­äld­ra­se­mi­na­rium den 20 novem­ber kom­mer vi ha ett för­äld­ra­fo­rum för fort­satta sam­tal kring Läs mer

Existentiellt synsätt

2013-09-13

Hem­kom­men från kon­fe­rens i Gre­kland. Har mött tera­peu­ter från Gre­kland, Eng­land, Indien och Tur­kiet. Lyss­nat och tagit del i före­läs­ningar och works­hops uti­från ett exi­sten­ti­ellt tän­kande. Vem är jag? Vad vill jag? Livet och döden? Hur vill jag leva... Läs mer

Hbt

2013-08-08

Sedan något år är vi Hbt-certifierade och tar emot unga vuxna med hbt– rela­te­rad pro­ble­ma­tik. För sam­tal, råd­giv­ning eller längre psy­ko­te­ra­peu­tisk kon­takt. Enskilt, i par eller grupp Läs mer

Ny gruppterapi ht 2013

2013-08-06

Nu star­tar vi en ny sam­tals­grupp.  Den kom­mer vara köns­blan­dad och vi rik­tar oss till dig som är 18 år och äldre. Du kanske brot­tas med ned­stämd­het, ång­est, ensam­hets­käns­lor eller har fun­de­ringar över livet och vill för­stå mer... Läs mer