08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Från bloggen

Tid för eftertanke
Ungavuxna

Nyheter

Positivt resultat i utvärdering av projekt med Studenthälsan.

2018-02-02

ungavuxna mot­tag­ningen har i ett pro­jekt med Stu­dent­häl­san bedri­vit kort­tidste­rapi om 12 sam­tal med 35 kli­en­ter. Kli­en­terna fick fylla i ett själv­skatt­nings­for­mu­lär vid start av terapi och vid avslu­tad terapi. Utvär­de­ringen visar att kli­en­terna efter avslu­tad terapi upp­levde... Läs mer

UngaVuxna-dagarna!

2018-02-02

Tack för läro­rika och intres­santa dagar. Ett spe­ci­ellt tack till mot­tag­ning­ens psy­ko­te­ra­peu­ter som före­läste och vars semi­na­rium hand­lade om; “Psy­ko­te­ra­pi­rum­met som en till­växt­plats för unga på väg” och “Nar­ra­tiv praxis i psy­ko­te­rapi med unga” Läs mer

Unga vuxna dagarna 25–26 januari

2018-01-17

Krica och ungavuxna mot­tag­ningen arran­ge­rar en spän­nande kon­fe­rens om psy­ko­te­rapi med unga 15–25 år. Lyssna på inspi­re­rande talare så som Anna Kåver, Allan Lin­nér, Åsa Nil­sonne, Liria Ortiz, Bo Heljskov Elvén och våra egna psy­ko­te­ra­peu­ter som föreläser. Läs mer

Mottagningen är öppen.

2018-01-03

Väl­kom­men att kon­takta oss på tele­fon eller mail. Läs mer

UngaVuxna-dagarna 2018

2017-02-01

UngaVuxna-dagarna 2018 äger rum i Stock­holm den 25–26 janu­ari 2018 och har fokus på psy­ko­te­ra­peu­tiskt arbete med unga vuxna 15–25. Ungavuxna är till­sam­mans med Krica arran­gö­rer av UngaVuxna-dagarna. Läs mer

Vi deltar på konferensen Psykisk (O)hälsa 1–2 februari 2017

2017-02-01

För nionde året i rad görs kon­fe­ren­sen Psy­kisk (O)hälsa Sam­häl­lets Barn & Unga den 1–2 feb­ru­ari 2017. Det är en kon­fe­rens som helt och fullt foku­se­rar på barn och unga som har eller ris­ke­rar att drab­bas av pro­blem... Läs mer

HBTQ-certifierad mottagning

2016-11-10

Ungavuxna är en psy­ko­te­ra­peu­tisk sam­talsmot­tag­ning som repre­sen­te­rar ett inklu­de­rande förhållningssätt.   Läs mer