08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Nytt erbjudande om psykoanalys.

2018-11-12

För dig som är över 20 år kan unga vuxna mot­tag­ningen nu erbjuda dig psy­ko­a­na­lys
till redu­ce­rad kost­nad hos en av våra legi­ti­me­rade psy­ko­te­ra­peu­ter som vida­re­ut­bil­dar sig till psykoanalytiker.

Du kan söka psy­ko­a­na­lys av samma skäl som psy­ko­te­rapi, men pro­ces­sen i
psy­ko­a­na­lys inten­si­fie­ras av att fre­kven­sen är 4–5 gånger i vec­kan under tre år eller längre.

Det bör­jar med en serie sam­tal upp till 5 gånger för att under­söka om psy­ko­a­na­lys kan vara något för dig. Det kan sedan leda vidare till en psy­ko­a­na­lys, eller en psykoterapi.

För info och hän­vis­ning kon­takta Lin­nea Malm­ström, mot­tag­nings­an­sva­rig: 08–640 41 30 eller skicka ett mail till: info@ungavuxna.se

Fort­bild­ning till psy­ko­a­na­ly­ti­ker är en kva­li­fi­ce­rad påbygg­nads­ut­bild­ning vid
Svenska Psy­ko­a­na­ly­tiska För­e­ning­ens Utbild­nings­in­sti­tut i Stock­holm.
Mer infor­ma­tion hit­tar du på: http://psykoanalys.se/utbildning.

 

 

Visa alla nyheter