08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Positivt resultat i utvärdering av projekt med Studenthälsan.

2018-02-02

ungavuxna mot­tag­ningen har i ett pro­jekt med Stu­dent­häl­san bedri­vit kort­tidste­rapi om 12 sam­tal med 35 kli­en­ter. Kli­en­terna fick fylla i ett själv­skatt­nings­for­mu­lär vid start av terapi och vid avslu­tad terapi.

Utvär­de­ringen visar att kli­en­terna efter avslu­tad terapi upp­levde sig för­bätt­rade på alla områ­den som utvär­de­ra­des; väl­be­fin­nande, sym­tom, fun­ge­rande, riskbeteende.

Kli­en­terna fick även beskriva hur nöjda de varit med den psy­ko­te­ra­peu­tiska kon­tak­ten och det visade sig att de var mer nöjda än genom­snit­tet för kli­en­ter som gått i psykoterapi.

Vi glä­der oss åt resul­ta­tet i detta pro­jekt då det visar att vår behand­ling är effek­tiv och våra kli­en­ter är nöjda med psykoterapin.

 

 

Visa alla nyheter