08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Psykisk Ohälsa Konferens -

2012-02-06

Karin kom­mer den 8 feb­ru­ari att före­läsa uti­från rubri­ken “Att möta unga/unga vuxna som lider av ång­est och depres­sion”.
Kli­vet över till vux­en­värl­den tycks för många idag allt­för stort. Vi lever i en tid där anta­let val och möj­lig­he­ter kan verka oänd­liga och det bud­skap de unga får med sig är att “du kan bara du vill”.
Om du som ung inte hit­tar din väg — “lyckas”-kan du känna det som att det är ditt eget fel vil­ket ibland leder till undandragande,depression,ångest,stress mm. Sym­to­men är olika men gemen­samt är beho­vet av dia­log för att knyta ihop och skapa sam­man­hang i sin till­varo.- Hur kan vi hitta fram till ett sam­tal som under­lät­tar fort­satt väx­ande och utveckling?

 

Visa alla nyheter