08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

I vil­ken omfatt­ning vågar vi prata om liv och död, tan­kar om livet är värt att leva, tan­kar om att ta livet av sig? Enligt sui­cid­forsk­ningen tyder myc­ket på att tabuet kring sui­ci­da­li­tet präg­lar oss fort­fa­rande. Vil­ket resul­te­rar i att den sui­ci­dala pati­en­ten läm­nas ensam med sina sui­cid­tan­kar. Utgångs­punk­ten med sui­cid­pre­ven­sion är att som behand­lare nå fram till pati­en­ten, dvs kunna öppna upp och prata om de, kanske tvångs­mäs­siga tan­kar om sui­cid som pågått i många år. För att för­bli ensam med dåligt mående, nega­tiva tan­kar och destruk­tiva lös­ningar är myc­ket farligt.

Dela arti­keln med andra!