08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: komvux

Komvux är viktigt

Kommentera

Kom­vux är viktigt En ung­dom kän­ner sig så utan­för det soci­ala umgänget i sko­lan att det är en plåga varje dag. Någon annan är helt enkelt omo­ti­ve­rad av att plugga. Ytter­li­gare en annan har det så job­bigt i livet att sko­lan bra blir en börda.… Ett utbygt och starkt kom­vux möj­lig­gör alter­na­ti­vet att “hoppa av” gym­na­siet. För vetska­pen om att kunna åter­uppta... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-02-01

TAGGAR: .