08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: Nuet och framtiden

NUET OCH FRAMTIDEN

Kommentera

Väl­digt många möj­lig­he­ter till akti­vi­te­ter med posi­tiva här-och-nu upp­le­vel­ser. Lätta att starta upp och svåra att avsluta. Många möj­lig­he­ter till akti­vi­te­ter med posi­tiva då-och-sedan upp­le­vel­ser. Svåra att starta upp och lätta att avbryta. Kons­ten att hitta en balans mel­lan dessa.  Ett ämne i sig. Vissa orubb­liga för­ut­sätt­ningar gäl­ler. Dyg­net har 24 tim­mar, var­ken mer eller mindre. Våra krop­par har en bio­lo­gisk... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-08-15

TAGGAR: .