08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: sexuella övergrepp

Våld och sexuella övergrepp

Kommentera

Våld och sex­u­ella övergrepp Olof Ris­berg före­läste  på Kri­cas fru­kost­se­mi­na­rie,  Bou­le­vard­te­a­tern. Det var en stor publik, som vågade ställa frå­gor och kom­men­tera under före­läs­ning­enss gång. Olof är en trev­lig kille som vill ha kon­takt med publi­ken och få igång dis­kus­sio­ner. Och han för­med­lade eyy beho­vet av mer almänna dis­kus­sio­ner kring; utveck­lings­störda el funk­tions­hind­rade och sex­u­a­li­tet. inte minst pga att i många fall av sex­u­ella över­grepp... Läs mer

Av Ungavuxna den 2011-12-02

TAGGAR: .