08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Ungavuxna-bloggen: skolan

Hur jobbar en bra lärare?

Kommentera

Det kän­des så rätt när jag hörde Den nya­zee­ländska fors­ka­ren John Hat­tie uttrycka vad lära­ren bör lägga fokus på. Näm­li­gen sko­lans och lära­rens inver­kan på ele­ven och hur kan lära­ren påverka ele­ven. För det är just hur lära­ren kan påverka ele­ven som är det vik­tiga. Att få ele­ven att bli intres­se­rad och sen veta hur det väckta intress­set sen skall upp­munt­ras... Läs mer

Av Ungavuxna den 2012-02-23

TAGGAR: .