08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Unga Vuxna dagarna är slut och jag är fylld av intryck och tan­kar. Jag är både glad och bekym­rad.
Tänk att vara ung och ha alla möj­lig­he­ter och sam­ti­digt tänk att vara ung och inte ha till­gång till alla sina möj­lig­he­ter p.g.a olika saker. Jag tän­ker på arbets­lös­he­ten, bostads­bris­ten eller egna svå­rig­he­ter av olika slag som står i vägen.
Jag blir glad och inspi­re­rad av allt gott arbete som finns över vårt land när det gäl­ler unga män­ni­skor som mår psy­kiskt dåligt.
Kon­fe­ren­sen var fylld av semi­na­rier som tog upp forsk­ning och kli­niskt arbete av olika slag. Det finns hopp för utveck­ling och för­bätt­ring när det gäl­ler unga vux­nas situ­a­tion idag.

Dela arti­keln med andra!