08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Våld och sex­u­ella övergrepp

Olof Ris­berg före­läste  på Kri­cas fru­kost­se­mi­na­rie,  Bou­le­vard­te­a­tern. Det var en stor publik, som vågade ställa frå­gor och kom­men­tera under före­läs­ning­enss gång. Olof är en trev­lig kille som vill ha kon­takt med publi­ken och få igång dis­kus­sio­ner. Och han för­med­lade eyy beho­vet av mer almänna dis­kus­sio­ner kring; utveck­lings­störda el funk­tions­hind­rade och sex­u­a­li­tet. inte minst pga att i många fall av sex­u­ella över­grepp är just de grup­perna inblan­dade, som för­ö­vare eller offer.  

 

Dela arti­keln med andra!