08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

” Van­liga dagar”

De flesta dagar i vårt liv är van­liga dagar. Dagar då vi gör det som för­vän­tas av oss.

Dagar då ingen klap­par dig på axeln och talar om hur fan­tas­tisk du är. Dagar då ingen annan än du vet vad som hän­der eller inte händer.

När hös­ten kom­mer går vi till­baka till de van­liga dagarna igen. Det kan vara både skönt och jobbigt.

De van­liga dagarna behövs med sina ruti­ner och var­dag och ibland tristess  för att vi ska kunna upp­leva kon­trast till fri­het och fest.

För i kon­trast till var­da­gen kom­mer hel­gen och friheten.

Svå­rig­he­ten är att hitta balan­sen mel­lan van­liga dagar och ovan­liga dagar.

Dela arti­keln med andra!