08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Tjej springer i skogen

Livet inne­hål­ler många utma­ningar.
Allt vill man inte prata med kom­pi­sar om.

Första mötet gratis!Familj och vän­ner är vik­tiga delar av livet men ibland har man frå­gor man inte vill ta upp med någon av dem. Ibland vill man bara prata, utan att ta hän­syn till något eller någon.

Vi har spe­ci­a­li­se­rat oss på att hjälpa ung­do­mar och unga vuxna och har hål­lit på med det i många år. Vi är vana vid frå­gor som angår unga. Vi för­står pro­ble­men. Vi har verk­tyg för att komma vidare. Vi har språ­ket, som gör resan begriplig.

Ett möte. Sedan bestäm­mer du hur du vill gå vidare.

Vår erfa­ren­het är att det ofta behövs ganska lite för att skapa för­änd­ring. En struk­tu­re­rad kon­takt med någon hos Ungavuxna kan hjälpa dig att byta per­spek­tiv, våga prova nya stra­te­gier och bryta gamla mönster.

Vi har lärt känna och hjälpt många hundra per­so­ner genom åren. Vår van­li­gaste sam­ar­bets­form är att vi träf­fas totalt 15 gånger: Tre gånger i en utfors­kande fas, och tolv gånger i en behand­lande. De flesta står där­ef­ter på egna ben. Andra väl­jer att komma till­baka till oss för avstäm­ning eller stöd ytter­li­gare några gånger.

Vi finns centralt på Bränn­kyr­ka­ga­tan 76 vid Zin­kens­damm. Du kan komma ensam, eller i säll­skap av en vän eller familjemedlem.

Är du en oro­lig vän eller förälder?

Ring oss, så berät­tar vi mer. Ditt enga­ge­mang kan vara det som hjäl­per någon att ta första ste­get till förändring.