08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Handledning

Job­bar du med unga?

Oav­sett bak­grund ger de unga vuxna som kom­mer till oss uttryck för olika gra­der av ensam­het, stress, oro och själv­de­struk­ti­vi­tet. Livs­pe­ri­o­dens svå­rig­he­ter benämns ibland som en “kvarts­livs­kris”. Symp­to­men är olika, men gemen­samt är ett behov av dialog.

Är du intres­se­rad av att lära dig mer om möten och dia­log med unga? Vi delar med oss av våra erfa­ren­he­ter och meto­der genom hand­led­ning och utbildning.

Hand­led­ning
Hand­led­ning­ens mål är att till­sam­mans, i grupp, dela erfa­ren­he­ter och svå­rig­he­ter kring olika ären­den eller teman. Vi job­bar för att göra tyst kun­skap syn­lig och för att öka anta­let med­vetna val. Hand­led­ningen inne­bär foku­se­rad tid och utrymme att dela erfa­ren­he­ter samt få ny input från både varandra och från handledaren.

Utbild­ning
Vi kan erbjuda enstaka före­läs­ningar samt halv– och hel­da­gars utbild­ningar kring olika teman, till exempel:

  • Anknyt­nings­te­orins bety­delse i arbete med unga vuxna
  • Vilka frå­gor är vik­tiga för unga vuxna?
  • Unga vilsna män/kvinnor

Ramav­tal
Vi har ramav­tal med Stock­holms stads sko­lor och även med Stock­holms läns landsting.

Intres­se­rad? Hör av dig på tele­fon 08–640 41 30 eller maila till info@ungavuxna.se