08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Individuell Psykoterapi

Väl­kom­men som du är

Till­va­ron kan ibland vara svår att reda ut på egen hand.
Ta hjälp av någon uti­från.

Du kan ringa och prata med någon av oss tera­peu­ter. Sva­rar vi inte direkt så kan du lämna namn och num­mer så ringer vi dig och du får berätta lite om vad du vill ha hjälp med. Alla vi som arbe­tar här är vana att prata med unga och unga vuxna.

Det går också bra att kon­takta oss via mail på info@ungavuxna.se

Fort­sätt­ningen kan bli att du kom­mer hit för sam­tal. För en del pas­sar det bäst att komma fyra gånger medan andra behö­ver och vill komma en gång i vec­kan under längre tid. Vi kom­mer gemen­samt fram till vad vi tror pas­sar bäst för just dig.

Kanske vill du komma med någon när­stå­ende, en släk­ting eller en vän. Kanske det pas­sar dig att vara med i en grupp med fler.

Boka på 08-640 41 30Kost­nad:
Vi är en pri­vat verk­sam­het och du beta­lar själv för dina besök som kos­tar 950 kro­nor för 45 minuter.

Intres­se­rad? Hör av dig på tele­fon 08–640 41 30 eller maila till info@ungavuxna.se