08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Konsultation

Någon att tala med

Livet är en resa som ibland bju­der på utma­ningar man behö­ver hjälp med att han­tera. En del hit­tar natur­liga sam­tals­part­ners i sin vänkrets. Andra kan finna stö­det i en pro­fes­sio­nell terapeut.

Kän­ner du dig osä­ker på vil­ken hjälp du behö­ver? Vill du stämma av att du är på rätt väg? Ge dig själv ett kon­sul­ta­tivt sam­tal med en av våra tera­peu­ter. Ett möte kan räcka.

Du får feed­back från en pro­fes­sio­nell sam­tals­part­ner och sedan finns det flera vägar vidare:
1. Du går vidare på egen hand.
2. Du kanske vill ha fort­satt stöd under en period.
3. Eller så leder kon­sul­ta­tio­nen till att du inser att det är något annat än psy­ko­te­rapi du behö­ver i ditt liv.

Kost­nad: 1 150 kronor/60 minuter

Ett sam­tal är en bra bör­jan. Väl­kom­men till Ungavuxna (vi vän­der oss både till unga vuxna och till för­äld­rar som behö­ver stöd och pro­fes­sio­nell reflek­tion på sin situation).

Intres­se­rad? Hör av dig på tele­fon 08–640 41 30 eller maila till info@ungavuxna.se