08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Vi har ett HBTQ-certifikat!

2016-11-10

Ungavuxna har genom­gått RFSLs HBTQ-certifiering, vars mål är att orga­ni­sa­tio­ner ska arbeta stra­te­giskt i syfte att erbjuda en god arbets­miljö för anställda och ett respekt­fullt bemö­tande av ung­do­mar och unga vuxna uti­från ett hbtq-perspektiv.

Vi arbe­tar aktivt för att bemöta varje indi­vid lika samt med respekt oav­sett Kön, Kön­sö­ver­skri­dande iden­ti­tet eller uttryck, Etnisk till­hö­rig­het, Reli­gion eller annan tros­upp­fatt­ning, Funk­tions­ned­sätt­ning, Sex­u­ell lägg­ning eller Ålder.

 

Visa alla nyheter