08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Läser en arti­kel i blog­gen psykodynamiskt.nu som rik­tar kri­tik mot hur psy­ko­te­ra­pi­forsk­ning tol­kas, fram­ställs och används kli­niskt. I arti­keln fram­hålls att en behand­lings­me­tod omöj­li­gen kan tän­kas fylla alla olika män­ni­skors behov. Det går inte att hävda att KBT eller psy­ko­dy­na­misk terapi är bättre eller sämre. “Fokus för­läggs på vad som fun­ge­rar för de flesta sna­rare än vad som fun­ge­rar för den enskilde indi­vi­den. Det blir ett slags one size fits all – något som är svårt nog när det kom­mer till fing­er­van­tar och toff­lor. Hur blir det inte då i psy­ko­te­ra­pin?”  För mej är arti­keln är intres­sant och lyf­ter per­spek­tiv som över­ens­stäm­mer med min erfarenhet.

Läs mer på http://psykodynamiskt.nu/?p=2372

Dela arti­keln med andra!