08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Vissa möten med män­ni­skor sät­ter sig fast i vårt minne och sit­ter kvar där.

Jag hade ett möte med en gam­mal man för över 30 år sedan som sit­ter kvar i mitt minne. Jag går ofta till­baka och und­rar omkring vårt möte.

Jag träf­fade honom i Östersund. Han bodde flera mil utan­för Östersund och hade fått lift in till stor­s­tan. Jag und­rade om det var svårt att få lift. Han skrattde och berät­tade att han bru­kade kasta sin hatt på vägen och då stan­nade all­tid någon bil. Då låt­sa­des han att vara för­vir­rad och så fick han skjuts in till Östersund. Vi småpra­tade en stund och han tyckte att jag ver­kade lite stres­sad så han ville ge mig ett råd. Han sa:” När jag blir rik­tigt stres­sad så går jag ut i sko­gen och sät­ter mig på en sten och tän­ker. Men är jag rik­tigt rik­tigt stres­sad så sit­ter jag bara.

Våra väger skill­des åt men hans råd glöm­mer jag aldrig.

Dela arti­keln med andra!