08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Har du gått vilse i livet?

Vi har sett att många unga behö­ver hjälp med ste­get över till vux­en­värl­den. Man vet inte all­tid vad man vill; man kanske inte får något jobb; man flyt­tar inte hem­i­från. För­äld­rar i sin tur kän­ner sig råd­villa när de inte kan stödja sina ungdomar.

ISO-märkningI den här fasen av livet kan man ha stor hjälp av sam­tal. Där­för har vi en psy­ko­te­ra­pi­mot­tag­ning för unga, unga vuxna och deras för­äld­rar. Våra psy­ko­te­ra­peu­ter är legi­ti­me­rade och har myc­ket lång erfa­ren­het av arbete med de svå­rig­he­ter som kan upp­komma. Syf­tet med tera­pin kan vara att till­sam­mans med den unge under­söka och reflek­tera över det som känns svårt. Målet är att hitta nya per­spek­tiv och han­tera till­va­ron på ett nytt sätt, som leder vidare i livet. Vi väl­kom­nar den unge – själv eller till­sam­mans med någon vuxen. För­äld­rar kan också komma ensamma för att få stöd i rela­tio­nen med sitt barn.

Ungavuxna är kva­li­tets­cer­ti­fi­e­rad enligt SS-EN ISO 9001:2008.

Ungavuxna har även genom­gått RFSLs HBTQ-certifiering, vars mål är att orga­ni­sa­tio­ner ska arbeta stra­te­giskt i syfte att erbjuda en god arbets­miljö för anställda och ett respekt­fullt bemö­tande av ung­do­mar och unga vuxna uti­från ett hbtq-perspektiv.

Vi arbe­tar aktivt för att bemöta varje indi­vid lika samt med respekt oav­sett Kön, Kön­sö­ver­skri­dande iden­ti­tet eller uttryck, Etnisk till­hö­rig­het, Reli­gion eller annan tros­upp­fatt­ning, Funk­tions­ned­sätt­ning, Sex­u­ell lägg­ning eller Ålder.

Behö­ver du någon att sam­tala med? Någon med lång erfa­ren­het och kom­pe­tens att möta unga män­ni­skor? Då kan du vända dig till oss. Ring eller mejla för mer info.

Skri­vet om Ungavuxna

“Man kan all­tid driva sig själv ett steg längre“
Svenska Dag­bla­det den 9 sep­tem­ber 2011

Terapi bry­ter kil­lars iso­le­ring vid datorn
Svenska Dag­bla­det den 18 juli 2011

Prata med någon?
UMO den 3 mars 2010

Vad är terapi?
UMO den 17 mars 2010

Skam­men att inte vara per­fekt
Svenska Dag­bla­det den 5 mars 2008